< Sikkerhet og integritet

Er avtalene virkelig juridisk bindende?

Avtaler som er elektronisk signert i Egreements tjeneste med e-ID (BankID, Mobil BankID) er juridisk bindende i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 910/2014 da de oppfyller kravene i artikkel 26 med hensyn til avanserte elektroniske signaturer.

En avansert elektronisk signatur må oppfylle følgende krav:

Den må være unikt knyttet til den som har signert.

Den som har signert skal kunne identifiseres gjennom den.

Den skal opprettes på grunnlag av data for opprettelse av elektroniske signaturer som signataren kan bruke med høy grad av pålitelighet utelukkende under egen kontroll.

Den må være knyttet til dataene som brukes for å signere på en slik måte at eventuelle senere endringer i dataene kan oppdages.

Relaterte spørsmål