Allmänna villkor för Egreements webbaserade tjänst

 1. Allmänt

  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Egreement AB, org. nr 556700–4394, med adress Bryggargatan 6A, 111 21 Stockholm (”Egreement”) och Kunden (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). Med ”Kunden” avses sådant företag som har registrerat ett konto på Egreements webbplats.

  2. När Kunden registrerar ett konto på Egreements webbplats, ingår Kunden avtal med Egreement (”Avtalet”) om att Kunden i enlighet med dessa Villkoren ska ges tillgång till Egreements internetbaserade tjänst, inklusive nya versioner och uppdateringar av denna (”Tjänsten”). Villkoren utgör en integrerad del av Avtalet. Villkoren gäller även för eventuella tilläggstjänster om inte Egreement tillhandahållit andra villkor för dessa. Vid testkonto gäller Villkoren i tillämpliga delar.

  3. Vad som sägs i dessa Villkoren gäller om inte annat skriftligt avtalats mellan Parterna. Villkoren gäller i tillämpliga delar även för de personer som företräder Kunden och/eller fått behörighet att logga in på Kundens konto på Egreements webbplats (”Användare”).

 2. Tjänsten

  1. Egreement tillhandahåller Tjänsten som en molntjänst vilken Kunden får tillgång till genom inloggning på Kundens konto via webbplatsen www.egreement.com och angränsande webbsidor (”Webbplatsen”).

  2. Under förutsättning att Kunden uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet (inklusive de villkor som anges på Webbplatsen) ges Kunden under avtalstiden en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten i Kundens egen verksamhet med de begränsningar som anges i Villkoren. Tjänsten gäller för det antal Användare och avtal som Kunden valt att ingå Avtal om på Webbplatsen.

  3. Tjänsten innefattar de funktioner och den service som Egreement vid var tid tillhandhåller enligt beskrivning på Webbplatsen och innebär bland annat att Kunden kan lämna anbud, skriva under avtal elektroniskt och identifiera individer med e-legitimation. Genom att logga in på Kundens konto med hjälp av E-legitimation får Kunden tillgång till dessa funktioner. Kunden kan därigenom använda Tjänsten till att ingå avtal med sina kunder.

 3. Villkor för tillträde till Tjänsten

  1. Kunden förbinder sig att följa dessa Villkor samt i övrigt de villkor, instruktioner och bestämmelser för användandet av Tjänsten som Egreement lämnar på Webbplatsen. Kunden ansvarar för att Användare samtycker till och följer Villkoren.

  2. För att få tillgång till Tjänsten eller viss version av denna kan Egreement kräva att Kunden har installerat viss programvara, m.m. Kunden är ansvarig för att se till att denne har den programvara, hårdvara och liknande verktyg som krävs för att Tjänsten ska fungera och Egreement tillhandahåller ingen support för eller i relation till sådana verktyg.

  3. Kunden ska se till så att ingen annan än Kunden eller dess Användare kan använda Kundens E-legitimation, användarnamn eller lösenord (”Inloggningsuppgifter”). Kunden får inte avslöja sina Inloggningsuppgifter för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om Inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Egreement om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens Inloggningsuppgifter eller vid misstanke om otillåten användning eller försök till otillåten användning av Kundens Inloggningsuppgifter eller andra brott mot säkerheten.

  4. Egreement är inte ansvarig för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds Inloggningsuppgifter eller användarkonto, om inte Egreement gjort sig skyldig till försummelse. Kunden ska i övrigt följa de krav som utfärdare av E-legitimation kräver, vilket exempelvis innebär att Kunden ska skydda sin E-legitimation och tillhörande lösenord.

 4. Funktionalitet och tillgänglighet

  Egreement strävar efter att Tjänsten alltid ska fungera på ett felfritt sätt och fungera tillsammans med de standardwebbläsare som finns. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma. Tidvis kan vissa funktioner även vara otillgängliga. Särskilda villkor om funktionalitet och tillgänglighet finns i separat Service Level Agreement.

 5. Priser och Betalningsvillkor

  Egreement fakturerar Kunden för de avgifter för Tjänsten och därtill hörande tjänster och funktioner som gäller enligt vad som anges på Webbplatsen. Om inget annat anges på Webbplatsen ska betalning ske kvartalsvis i förskott. Betalningsvillkor är femton (15) dagar räknat från fakturadatum. Vid försenad betalning har Egreement rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgift samt inkasso och indrivningskostnader enligt gällande lag.

 6. Avtalstid och Uppsägning

  1. Avtalet gäller från och med att Kunden ingår Avtalet med Egreement och under den period som Kunden valt på Webbplatsen (normalt ett (1) år). Om Avtalet inte sägs upp med sex (6) månaders förtida skriftliga uppsägning förlängs detta ytterligare ett (1) år i taget.

  2. Utöver vad som anges ovan har Egreement rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller tillfälligt stänga av Kunden från Tjänsten om Kunden:

   1. inte följer de krav för att få inneha E-legitimation som ställts upp av tillhandhållare av E-legitimation;

   2. utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed, sprider information som kan bedömas vara olaglig, begår olagliga handlingar på internet eller därmed sammankopplade nätverk eller i övrigt på ett sätt som medför avsevärd olägenhet för Egreement; 

   3. i väsentligt avseende bryter mot detta Avtal eller i övrigt de riktlinjer som Egreement lämnat om Tjänsten på Webbplatsen;

   4. är mer än en (1) månad i dröjsmål med betalningen; eller

   5. är i konkurs, på obestånd eller om det i övrigt står klart att Kunden undandrar sig att betala uppkommen skuld till Egreement.

 7. Avtalsmallar

  1. Inom Tjänsten kan Egreement från tid till annan komma att tillhandhålla avtalsmallar som Kunden har rätt att använda när denne lämnar anbud eller sluter avtal via Tjänsten.

  2. Egreement har inte något ansvar av vad slag det vara må för dessa avtalsmallar. Egreement ansvarar varken för att avtalsmallarna i sig är i enlighet med gällande lag eller för att dessa är lämpliga för den form av avtal som Kunden avser att sluta. Detta gäller oavsett om avtalsmallarna tillhandhålls direkt av Egreement eller i samarbete med annat företag. Kunden får inte använda avtalsmallarna i annat syfte än att sluta avtal via Tjänsten.

 8. Personuppgifter och datahantering

  1. Egreement värnar om Kundens och Användares integritet och är mån om hur företaget behandlar personuppgifter. Egreement behandlar personuppgifter på så sätt som beskrivs i Egreements vid var tid gällande integritetspolicy. Egreement och Kunden har ingått ett separat personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar alla situationer där Egreement är personuppgiftsbiträde åt Kunden.

  2. Egreement har rätt att samla in och använda information som sparats i Tjänsten, i aggregerad eller anonymiserad format (som inte innehåller personuppgifter) för statistiska och/eller affärsutvecklande ändamål.

 9. Immateriella rättigheter

  Allt innehåll på Webbplatsen och eventuella avtalsmallar som tillhandahålls via Tjänsten samt alla eventuella immateriella rättigheter och tekniska rättigheter hänförliga till Tjänsten och den programvara, de tjänster och funktioner som ingår i Tjänsten samt samtliga därmed förknippade förbättringar (inklusive kundanpassningar) tillhör Egreement eller dess licensgivare. Innehållet på Webbplatsen samt i Tjänsten är skyddat genom lag med hänsyn till upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att mjukvara, varumärken, firmanamn, produktnamn, foton, bilder, grafik, design, layout samt information om produkter eller tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Egreement.

 10. Sekretess

  1. Egreement ska hantera den av Kunden i Tjänsten sparade informationen med strikt sekretess och säkerställa att ingen anställd hos Egreement tar del av sådan information om inte det är strikt nödvändigt för att Egreement ska kunna utföra sina tjänster, exempelvis support- och underhåll (”need to know basis”). Egreement ska vidare säkerställa att den av Kunden i Tjänsten sparade informationen endast görs rent tekniskt tillgänglig för personal hos Egreement, och då endast för den personal som behöver sådan åtkomst för att uppfylla Egreements åtaganden under Avtalet.

  2. Varje Part åtar sig att under avtalstiden och därefter inte utan den andre Partens skriftliga medgivande till tredje part utlämna information (oavsett om den är muntlig eller skriftlig, elektronisk eller annan form), om den andre Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än Parts fullgörande av sina åtaganden i relation till den andre Parten. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas prisinformation och information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller dock inte:

   1. information som är eller blivit allmänt känd utan att mottagande part har brutit mot detta Avtal;

   2. information från tredje man utan sekretessåtagande som är allmänt känd för den mottagande parten;

   3. information som utan sekretessåtagande var känd för mottagande part innan mottagandet från utlämnande part;

   4. utlämning eller användning av information som krävs enligt lag, förordning eller av tillsynsmyndighet. Vid sådan utlämning, ska den utlämnande parten, om möjligt, meddela den andre parten innan sådan utlämning sker; eller

   5. utlämnande som sker till rådgivare som i sin tur är bundna av sekretess.

  3. Varje Part ansvarar för sina respektive underleverantörers, konsulters och anställdas iakttagande av denna sekretessklausul. Sekretessåtagandet enligt denna klausul gäller under avtalstiden samt även för en period om tre år efter det att Avtalet har upphört att gälla. Vad gäller den av Kunden i Tjänsten sparade informationen ska sekretessen vara för evigt.

 11. Ansvarsbegränsning

  1. Egreement ansvarar inte för:

   1. skador som orsakats av händelse utanför Egreements kontroll, såsom exempelvis dataintrång, fel som beror på Kunden, fel i dennes utrustning eller något annat förhållande på dennes sida, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse;

   2. de avtal som sluts via Tjänsten (eller innehållet däri), avtalsmallar som Egreement från tid till annan tillhandhåller inom ramen för Tjänsten eller någon åtgärd som görs genom användande av Tjänsten;

   3. följdskador, såsom konsekvenserna av de anbud, filer eller liknande som Kunden använder Tjänsten för, eller indirekta försluter, såsom förlust av data, utebliven vinst eller förväntade besparingar;

   4. tjänster eller system som tredje part tillhandahåller, såsom internetuppkoppling eller system som Tjänsten integreras med, eller kopplingar mellan Tjänsten och dessa; eller

   5. att Tjänsten i något avseende är inkorrekt eller olämplig i förhållande till Kundens verksamhet eller Tjänstens ändamålsenlighet i övrigt.

  2. Skada eller förlust som uppkommit i andra fall ersätts inte av Egreement om Kunden varit vårdslös eller oaktsam. Egreement ansvarar inte i något fall för fel, skada eller anspråk överstigande priset för Tjänsten som Kunden betalat under den närmast föregående tolvmånadersperioden.

  3. Egreement ansvarar inte för skada om inte Kunden skriftligen meddelar Egreement inom skälig tid från det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt den faktiska skadan eller förlusten, men aldrig senare än sex (6) månader från det att skada inträffade.

  4. Kunden ansvarar själv för att kontrollera att de företag och/eller individer som Kunden sluter avtal med genom användandet av Tjänsten har behörighet att sluta aktuella avtal. Om oenighet uppkommer mellan Kunden och dess samarbetspartner med anledning av ett avtal som har färdigställts genom Tjänsten, har Egreement inget ansvar med avseende på denna konflikt. Egreement kan dock givetvis hjälpa Kunden att hitta den information som finns tillgänglig genom Tjänsten.

 12. Force majeure

  1. Vardera Part ska befrias från skadeståndsansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal i den utsträckning som fullgörandet förhindras av omständighet som ligger utanför Partens kontroll, som t.ex. begränsning i internet eller långsam uppkoppling, strömavbrott, nätverksintrång, lagbud, pandemi, arbetskonflikter, kommunikationsbortfall, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, förordningar, ransonering av bränsle, varor eller energi samt fel och förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon omständighet utanför Partens kontroll förutsatt att den andra Parten omedelbart underrättas därom.

  2. Parterna har rätt att häva Avtalet om force majeure fortsätter eller uppenbarligen kommer att fortsätta i mer än sextio (60) dagar.

 13. Övrigt

  1. Egreement kan komma att ändra Villkoren, Tjänsten och priser för denna, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Kunden kommer att informeras om betydande förändringar av Villkoren när denne loggat in på Tjänsten via Webbplatsen. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående.

  2. Avtalet får inte överlåtas till tredje man utan den andre Partens föregående skriftliga samtycke. Egreement har dock rätt att överlåta Avtalet till en tredje man om det sker i samband med överlåtelse av Egreements verksamhet eller del därav. Egreement har även rätt att överlåta Avtalet till bolag inom samma koncern som Egreement.

  3. Egreement får upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens skriftliga medgivande i förväg.

  4. Egreement lämnar meddelanden enligt dessa Villkor via Webbplatsen.

 14. Tillämplig lag och tvist

  1. Avtalet, inklusive Villkoren, ska tolkas i enlighet med svensk lag.

  2. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

  3. Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

  4. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska. All information och all dokumentation som avslöjas, inges eller utfärdas under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom.

  5. Oaktat vad som nyss sagts ska Egreement alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol.Dessa Villkor har fastställts av Egreement den 18 oktober 2021.