Granska & Signera

Granska & Signera

Avtalet kan granskas ur två olika perspektiv: dels ur perspektivet som inloggad Egreement-användare, dels ur det perspektiv som gäller då en användare tagit emot en länk till avtalet via e-post.

Det senare beskrivs i detalj nedan. Samma princip gäller också om man är inloggad.

Granska avtal

Avtalsformat

Det finns två olika typer av information rörande ett avtal som nyttjar Egreements tjänst:

  1. Själva avtalet (pdf-format)
  2. Sammanfattande information om avtalsprocessen och parterna.

Avtalet är ett dokument i pdf-format. Det går inte att göra ändringar i avtalet i granskningsvyn. Om avtalet inte är korrekt och ändringar behöver göras, måste ett nytt avtal skapas.

Information om status för avtalet och detaljerad status för de olika parternas agerande kommer automatiskt att samlas löpande under processens gång. Samtliga parter kan se denna information och informationen lagras av systemet.

Avtalets namn och ID-nummer

Avtalets namn
Avtalets ID

Avtalets namn väljs av den part som laddar upp originalavtalet. Avtalets ID-nummer genereras automatiskt av systemet.

Avtalets status

När ett avtal signerats eller avvisats kommer information om detta att synas i fältet som beskriver avtalsprocessen. Det signerade/avvisade avtalet kommer att arkiveras automatiskt hos Egreement, med det ID-nummer avtalet har fått av systemet. Alla parter kan nå avtalet även när det har arkiverats.

Inväntar underskrifter

Avtalsprocess inväntar

Antalet parter som ska signera och hur många som redan har signerat. Informationen i detta fält kommer att uppdateras så snart någon part har signerat eller avvisat avtalet.

Slutet

Avtalsprocess slutet

Om alla parter har signerat avtalet anses avtalet vara slutet. Information om datum och klockslag när avtalet blev slutet anges automatiskt av systemet.

Avvisat

Avtalsprocess avvisat

Om minst en (1) part har avvisat avtalet anses avtalet avvisat, och parter som ännu inte har agerat kommer inte längre att ha möjlighet att signera eller avvisa avtalet. Information om datum och klockslag när avtalet blev avvisat anges automatiskt av systemet.

Detaljerad status

Det finns två olika markörer som visar status för signaturer: En oval markör och statustext. Båda är specifika för varje part.

Statustexten är i utgångsläget svart och markerar att partens representant(er) ännu inte har agerat.

Privat part inväntar

Den ovala markören är i utgångsläget vit.

Privat part signerat

När samtliga representanter för ett företag har signerat, kommer den ovala markören och statustexten att färgas grön. Datum och tid för signaturen läggs till automatiskt av systemet.

Privat part avvisat

Om någon part har avvisat avtalet, kommer den ovala markören och statustexten att färgas röd. Datum och tid för avvisandet läggs till automatiskt av systemet.

Information om parterna

Privat part

Privat part

Varje privat part beskrivs med namn och personnummer. Kontaktuppgifter anges i form av e-postadress. Information om partens agerande finns efter kontaktuppgifterna.

Företagspart

Företagspart

Varje part beskrivs med företagsnamn och organisationsnummer. Företagets kontaktperson(er), som vanligtvis också är den/de som förväntas signera avtalet för företaget, anges med namn och e-postadress. Information om hur många som ska signera och som har signerat syns i direkt anslutning till respektive företag.

Om någon av kontaktpersonerna har skickat avtalet vidare för signering till en annan representant för företaget/parten, kommer detta att synas här.

Händelser

Händelser

Händelser rörande avtalet visas i form av en tidslinje. Händelser från parter visas med personens eller företagets initialer.

Avtalsfiler

Avtalsfiler

Avtalsfiler är filer som har blivit bifogade i avtalet. Klicka på filen för att ladda ner den.

Signera med BankID

Avvisa eller Signera

När du får ett epostmeddelande om att ett avtal inväntar din underskrift ska du för att gå vidare till signering klicka på den blå knappen med texten “Granska avtalet”.

Du kommer då till en sida som visar innehållet i avtalet, vilka parter som ingår i avtalet samt vilka av parterna som redan har signerat eller avvisat avtalet.

Avvisa eller Signera

När du har läst igenom avtalet går du vidare för att signera genom att klicka på den gröna knappen Signera (godkänna), som du hittar längst ner i avtalet.

Därefter kommer en sida för BankID att öppnas där du får välja mellan BankID på samma enhet eller BankID på annan enhet. BankID på annan enhet använder du om du t.ex. öppnat avtalet på datorn men ska använda BankID i telefonen.

När du gjort signeringen med BankID är din signatur klar!

Signera med SMS

Signera med SMS

Om du har fått ett avtal som ska signeras med SMS (sexsiffrig engångskod via sms) kommer det se ut som på bilden ovan när du granskar avtalet.

När du är redo signera klickar du på den gröna knappen “Skicka” som du hittar i nedre högra hörnet. Ett SMS kommer nu att gå ut till det mobiltelefonnummer som har angivits när avtalet skapades.

SMS-meddelandet kommer se ut ungefär såhär:

Signera med SMS

När du fått detta SMS kan du återgå till webbläsaren för att fortsätta.

Signera med SMS

När den sexsiffriga säkerhetskoden har angivits korrekt och du klickar på knappen “Slutför” så kommer din signatur att slutföras.

Avvisa

Avvisa eller Signera

På din skärm, vanligtvis allra längst ner, finns en knapp för att avvisa avtalet. När du har försäkrat dig om att det är ett avtal du vill avvisa gör du det genom att klicka på knappen. Då kommer status för avtalet att uppdateras automatiskt och informationen om dig som part kommer att ändras.

Notera: Om någon av parterna har avvisat avtalet eller om förfallodatumet har passerat, kommer du inte längre att kunna göra ett val och knappen kommer inte längre att vara synlig.

Arkiverat avtal

När ett avtal arkiveras lagras det i Egreements säkra databas. Samtliga parter kommer att kunna nå avtalet genom att logga in. När avtalet arkiveras skapas också ett verifikat längs bak i avtalets pdf-fil, där all information om parterna och processen finns samlad.

I anslutning finns information om vid vilket datum och vilken tid avtalet skrevs under eller avvisades, med en vidare hänvisning till verifikatet på avtalets sista sida.

Avtalets giltighet

Ett avtal signerat med e-signatur är juridiskt giltigt. Om inget annat sägs i avtalet, gäller det normalt till dess att avtalsperioden går ut eller parterna väljer att avsluta avtalet och/eller ersätta det med ett nytt.

Return to Top