Användarvillkor

 1. Allmänt

  1. Användarvillkoren avser Egreement (Tjänsten), som bland annat innebär möjlighet att skriva under avtal elektroniskt.
  2. När du som användare (Användaren) godkänner dessa användarvillkor ingår du avtal med Egreement AB (Egreement) med organisationsnummer 556700-4394 och adress Bryggargatan 6A, 111 21 Stockholm.
 2. Tjänster

  1. Tjänsten tillhandahålls via webbsajten www.egreement.com.
  2. Användaren får tillgång till tjänsten genom att registrera sig som användare och därigenom få ett konto.
  3. Tjänsten innefattar de funktioner och den service som Egreement tillhandhåller vid tillfället för avtalets ingång.
  4. För att använda tjänsten krävs inloggning på sitt konto.
  5. Med hjälp av sin E-legitimation kan användaren lämna anbud och skriva under avtal elektroniskt.
  6. Avtal som användaren ingått finns tillgängliga på webbsajten.
  7. Avtal sparas normalt i två år, men Egreementanvändare kan mot avgift förlänga denna period.
  8. Egreementanvändare rekommenderas ladda ner och spara sina avtal på sin egen dator eller skriva ut dessa för att alltid ha dem tillgängliga, även då internetanslutning saknas.
  9. Egreement har inget ansvar för innehållet i eller konsekvenserna av de avtal som användare ingår.
  10. Egreement tar inget ansvar för innehållet i användarens anbud, filer eller liknande dokument.
  11. Användaren ansvarar för att kontrollera att motparten har behörighet att sluta det aktuella avtalet.
 3. Villkor för tillträde till Tjänsten

  1. Användaren förbinder sig att följa dessa användarvillkor.
  2. Användaren förbinder sig att följa de krav som utfärdaren av e-legitimation ställer, vilket exempelvis innebär att skydda sin e-legitimation och tillhörande lösenord.
 4. Priser och Betalningsvillkor

  1. Gällande pris för Tjänsten är det som uppges på www.egreement.com vid avtalets ingång.
  2. Vid prisändring har användaren rätt att säga upp avtalet från och med datumet för förändringen.
  3. Betalning sker med konto- eller kreditkort enligt allmänna betalningsvillkor för det kort som användaren väljer.
  4. Vid försenad betalning har Egreement rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635) samt inkasso- och indrivningskostnader enligt Inkassolagen (1974:182) samt Inkassoförordningen (1981:956).
 5. Avtalstid och Uppsägning

 6. Ångerrätt

  1. Användaren har ångerrätt enligt lagen om distansavtal. Ångerrätten innebär att användaren har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (ångerfristen) från och med att avtalet ingåtts.
  2. Genom att lämna ett anbud eller underteckna ett avtal påbörjar användaren sitt användande av Tjänsten. Därigenom avbryts ångerfristen enligt lag. Egreement erbjuder dock alla användare 14 dagars ångerrätt under förutsättning att inga anbud skickats eller avtal skrivits under.
  3. Här finns information om hur ångerrätten utövas.
 7. Kommunikation

  1. Användarvillkoren finns alltid tillgängliga på www.egreement.com.
  2. Egreement skickar all övrig information via e-post.
  3. Användaren ansvarar för att se till att Egreement fått en riktig e-postadress och att denne läser sin e-post regelbundet.
 8. Avtalsmallar

  1. Egreement tillhandhåller ett antal avtalsmallar på www.egreement.com som Användaren har rätt att använda när denne lämnar anbud eller sluter avtal via Tjänsten. Mallarna får inte användas i andra sammanhang.
  2. Egreement frånsäger sig ansvar för att dessa avtalsmallar är formulerade i enlighet med gällande lag eller för lämpligheten i specifika fall. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett om avtalsmallarna tillhandhålls direkt av Egreement eller genom samarbete med annat företag.
  3. Egreement eller dess licensgivare äger upphovsrätten till de avtalsmallar som tillhandahålls via www.egreement.com.
 9. Behandling av personuppgifter

  1. Egreement är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Användaren lämnar till Egreement.
  2. Egreement använder Användarens personuppgifter i syfte att identifiera Användaren, kontrollera att dennes e-legitimation och elektroniska underskrift är äkta, för kommunikation med användaren, administrera användarens personuppgifter för att uppfylla avtalet, arkivera godkännande av avtalet samt i övrigt administrera Tjänsten.
  3. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till utomstående personer eller företag som behöver uppgifterna för att användaren ska kunna skicka och ta emot anbud om avtal via Tjänsten.
  4. Användaren har enligt 26 § i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas avseende användaren hos Egreement, oavsett om dessa samlats in via www.egreement.com eller på annat sätt. Användare som vill ha sådan information ska lämna en skriftligt undertecknad begäran till Egreement. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.
 10. Funktionalitet och tillgänglighet

  1. Egreements avsikt är att erbjuda Tjänsten dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma. Tidvis kan vissa funktioner därmed vara otillgängliga.
 11. Immateriella rättigheter

  1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska rättigheter avseende www.egreement.com och Tjänsten, samt de tjänster och funktioner som ingår i Tjänsten tillhör Egreement eller dess licensgivare.
  2. Användaren har inte rätt att kopiera upphovsrättsligt skyddat material såsom exempelvis bilder eller mjukvara utan Egreements tillåtelse.
 12. Ansvarsbegränsning

  1. Egreement ansvarar inte för skador som orsakats av händelse utanför Egreements kontroll, såsom exempelvis dataintrång, fel som beror på Egreementanvändaren, fel i dennes utrustning eller något annat förhållande på dennes sida, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse.
  2. Om skada uppkommer och Egreement varit normalt aktsamt, ansvarar vi inte för indirekta förluster såsom exempelvis utebliven vinst.
 13. Ändringar i Användarvillkoren

  1. Egreement har rätt att ändra Användarvillkoren men är skyldig att informera Användaren vid betydande förändringar som påverkar denne. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighetsbud som innebär att ändringen gäller omgående.
  2. Om Egreementanvändaren inte godtar förändringarna i Användarvillkoren har denne rätt att säga upp avtalet för omedelbart upphörande.
  3. Egreement äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.
  4. Egreementanvändaren äger inte rätt att upplåta eller överlåta avtalet till tredje part.
 14. Tillämplig lag och tvist

  1. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tjänsten och Användarvillkoren ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol.

Detta Avtal har fastställts av Egreement den 31:a mars 2008.

Return to Top