Generelle betingelser for Egreements nettbaserte tjeneste

 1. Generelt

  1. Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder mellom Egreement AB, org. nr. 556700–4394, med adresse Bryggargatan 6A, 111 21 Stockholm ("Egreement") og Kunden (hver for seg omtalt som "Part" og i fellesskap som "Partene"). Med "Kunden" menes en virksomhet som har registrert en konto på Egreements nettsted

  2. Når Kunden registrerer en konto på Egreements nettsted, inngår Kunden avtale med Egreement ("Avtalen") om at Kunden i henhold til disse Vilkårene skal gis tilgang til Egreements internettbaserte tjeneste, herunder nye versjoner og oppdateringer av denne ("Tjenesten"). Vilkårene utgjør en integrert del av Avtalen. Vilkårene gjelder også for eventuelle tilleggstjenester, med mindre Egreement har satt andre vilkår for slike tjenester. Ved testkonto skal disse Vilkårene gjelde i den utstrekning det er anvendelig.

  3. Det som er angitt i disse Vilkårene, skal gjelde med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene. Vilkårene skal også gjelde i den utstrekning det er anvendelig for personer som representerer Kunden og/eller er gitt fullmakt til å logge inn på Kundens konto på Egreements nettsted ("Brukere").

 2. Tjenesten

  1. Tjenesten leveres som en skytjeneste som Kunden får tilgang til ved innlogging på Kundens konto via nettstedet www.egreement.com og tilknyttede nettsider ("Nettstedet").

  2. Under forutsetning av at Kunden oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen (herunder de vilkår som angis på Nettstedet) gis Kunden i avtaleperioden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å benytte Tjenesten i Kundens egen virksomhet med de begrensninger som er angitt i Vilkårene. Tjenesten gjelder for det antall Brukere og avtaler som Kunden har valgt å inngå Avtale om på Nettstedet.

  3. Tjenesten omfatter de funksjoner og den service som Egreement til enhver tid tilbyr i henhold til beskrivelsen på Nettstedet, og innebærer blant annet at Kunden kan inngi tilbud, signere avtaler elektronisk og identifisere personer med elektronisk ID. Kunden får tilgang til disse funksjonene ved å logge inn på sin konto ved hjelp av elektronisk ID. Kunden kan dermed benytte Tjenesten til å inngå avtaler med kundene sine.

 3. Vilkår for tilgang til Tjenesten

  1. Kunden forplikter seg til å overholde disse Vilkårene samt øvrige vilkår, instruksjoner og bestemmelser for bruk av Tjenesten som Egreement til enhver tid angir på Nettstedet. Kunden er ansvarlig for at Brukerne godtar og overholder Vilkårene.

  2. For å få tilgang til Tjenesten eller en bestemt versjon av denne kan Kunden bli pålagt av Egreement å installere en bestemt programvare eller lignende. Det er Kundens ansvar å sørge for at Kunden har den programvare, maskinvare og lignende verktøy som kreves for at Tjenesten skal fungere, og Egreement yter ikke support på eller i forbindelse med slike verktøy.

  3. Kunden skal sørge for at ingen andre enn Kunden eller dennes Brukere kan bruke Kundens elektroniske ID, brukernavn eller passord ("Innloggingsopplysninger"). Kunden skal ikke oppgi sine Innloggingsopplysninger til uvedkommende og skal sørge for at dokumenter som inneholder informasjon om Innloggingsopplysninger, oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til informasjonen. Kunden skal omgående melde fra til Egreement hvis det foreligger mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til Kundens Innloggingsopplysninger, eller ved mistanke om ulovlig bruk eller forsøk på ulovlig bruk av Kundens Innloggingsopplysninger eller andre brudd på sikkerheten.

  4. Egreement er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av ulovlig bruk av en Kundes Innloggingsopplysninger eller brukerkonto, med mindre Egreement har opptrådt uaktsomt. Kunden skal for øvrig overholde de krav som utstedere av elektronisk ID stiller, noe som f.eks. innebærer at Kunden skal beskytte sin elektroniske ID og tilhørende passord.

 4. Funksjonalitet og tilgjengelighet

  Egreement gjør sitt beste for at Tjenesten alltid skal fungere feilfritt og fungere sammen med de standardnettlesere som finnes. Midlertidige forstyrrelser og nedetid kan likevel forekomme. Til tider kan også visse funksjoner være utilgjengelige. Særskilte vilkår for funksjonalitet og tilgjengelighet foreligger i en egen Service Level Agreement.

 5. Priser og betalingsbetingelser

  Egreement fakturerer Kunden for de gebyrene som gjelder for Tjenesten med tilhørende tjenester og funksjoner i henhold til det som er angitt på Nettstedet. Dersom ikke annet er angitt på Nettstedet, skal betaling skje kvartalsvis på forskudd. Betalingsbetingelsene er 15 (femten) dager regnet fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Egreement rett til å kreve forsinkelsesrente og purregebyr samt inkasso- og inndrivelseskostnader i henhold til gjeldende lovgivning.

 6. Varighet og oppsigelse

  1. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt da Kunden inngår Avtalen med Egreement og i den perioden som Kunden har valgt på Nettstedet (normalt 1 (ett) år). Dersom Avtalen ikke sies opp med 6 (seks) måneders skriftlig varsel, forlenges Avtalen med ytterligere 1 (ett) år om gangen.

  2. I tillegg til det som er angitt ovenfor, har Egreement rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning eller midlertidig stenge Kunden ute fra Tjenesten dersom Kunden:

   1. ikke oppfyller kravene til elektronisk ID fastsatt av utstederen av elektronisk ID;

   2. utnytter Tjenesten på en utilbørlig måte gjennom å inngå avtaler som er i strid med loven eller god praksis, sprer informasjon som kan anses å være lovstridig, begår ulovlige handlinger på internett eller nettverk koblet til internett eller for øvrig bruker Tjenesten på en måte som fører til vesentlig ulempe for Egreement;

   3. i vesentlig grad misligholder denne Avtalen eller andre retningslinjer som Egreement har fastsatt vedrørende Tjenesten på Nettstedet;

   4. er mer enn 1 (én) måned på etterskudd med betalingen; eller

   5. er konkurs, insolvent, eller hvis det på annen måte er klart at Kunden forsøker å unngå å betale påløpt gjeld til Egreement.

 7. Avtalemaler

  1. Som en del av Avtalen kan Egreement fra tid til annen tilby avtalemaler som Kunden har rett til å bruke når Kunden inngir tilbud eller inngår avtaler via Tjenesten.

  2. Egreement er ikke på noen måte ansvarlig for disse avtalemalene. Egreement er ikke ansvarlig for at avtalemalene som sådan er i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at de er egnet for den type avtale som Kunden ønsker å inngå. Dette gjelder uansett om avtalemalene leveres direkte av Egreement eller i samarbeid med et annet foretak. Kunden kan ikke benytte avtalemalene for andre formål enn å inngå avtaler via Tjenesten.

 8. Personopplysninger og databehandling

  1. Kundens og Brukernes personvern er viktig for Egreement, og Egreement behandler personopplysninger med forsiktighet. Egreement behandler personopplysninger slik det er beskrevet i Egreements til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Egreement og Kunden har inngått en egen databehandleravtale som regulerer alle situasjoner der Egreement behandler personopplysninger på vegne av Kunden.

  2. Egreement har rett til å innhente og benytte informasjon som lagres i Tjenesten, i aggregert eller anonymisert format (som ikke inneholder personopplysninger) for statistiske og/eller forretningsutviklingsformål.

 9. Immaterielle rettigheter

  Alt innhold på Nettstedet, herunder eventuelle avtalemaler som leveres via Tjenesten, samt alle eventuelle immaterielle rettigheter og tekniske rettigheter som kan henføres til Tjenesten og den programvare og de tjenester og funksjoner som inngår i Tjenesten, samt alle tilhørende forbedringer (herunder kundetilpasninger), tilhører Egreement eller Egreements lisensgivere. Innholdet på Nettstedet og i Tjenesten er beskyttet ved lov med hensyn til opphavsrett, markedsføring og varemerker. Dette innebærer at programvare, varemerker, firmanavn, produktnavn, fotografier, bilder, grafikk, design, layout samt informasjon om produkter eller tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller benyttes uten Egreements skriftlige samtykke.

 10. Konfidensialitet

  1. Egreement skal behandle de opplysninger som Kunden har lagret i Tjenesten, strengt konfidensielt og sørge for at Egreements ansatte kun har tilgang til slike opplysninger i den grad det er helt nødvendig for Egreement skal kunne utføre sine tjenester, f.eks. support og vedlikehold ("need-to-know-basis"). Egreement skal videre sørge for at de opplysningene som Kunden har lagret i Tjenesten, bare gjøres tilgjengelig rent teknisk for Egreements ansatte, og da bare for de ansatte som har behov for slik tilgang for å oppfylle Egreements forpliktelser etter Avtalen.

  2. Hver Part forplikter seg, i løpet av avtaleperioden og deretter, til ikke uten den andre Partens skriftlige samtykke å utlevere til en tredjepart (enten muntlig eller skriftlig, elektronisk eller i annen form), opplysninger om den andre Partens virksomhet som kan anses som drifts- eller forretningshemmeligheter, eller på annen måte bruke slike opplysninger for noe annet formål enn Partens oppfyllelse av sine forpliktelser overfor den andre Parten. Prisinformasjon og opplysninger som Parten har angitt som konfidensielle, skal alltid anses som drifts- eller forretningshemmeligheter. Taushetsplikten gjelder likevel ikke:

   1. opplysninger som er eller har blitt allment kjent uten brudd på denne Avtalen fra den mottakende partens side;

   2. opplysninger fra en tredjeperson uten taushetsplikt som er allment kjent for den mottakende parten;

   3. opplysninger som uten taushetsplikt var kjent for mottakende part før opplysningene ble mottatt fra den utleverende parten;

   4. utlevering eller bruk av opplysninger når det kreves i henhold til lov, forskrift eller av en tilsynsmyndighet. Ved en slik utlevering skal den utleverende parten om mulig varsle den andre parten før utlevering skjer; eller

   5. utlevering som skjer til rådgivere som i sin tur er underlagt taushetsplikt.

  3. Hver Part er ansvarlig for at deres respektive underleverandører, konsulenter og ansatte overholder denne konfidensialitetsklausulen. Taushetsplikten etter denne klausulen gjelder i avtaleperioden samt i en periode på tre år etter Avtalens opphør. For de opplysningene som Kunden har lagret i Tjenesten, skal taushetsplikten gjelde i ubegrenset tid.

 11. Ansvarsbegrensning

  1. Egreement er ikke ansvarlig for:

   1. skader som skyldes hendelser utenfor Egreements kontroll, slik som datainnbrudd, feil som skyldes Kunden, feil i Kundens utstyr eller noe annet forhold på Kundens side, myndighetstiltak, alvorlige værforhold, sabotasje, streik, krig, ulykke, strømbrudd eller forsinkelse i eksternt nett, mobil- eller telefonforbindelse;

   2. de avtaler som inngås via Tjenesten (eller innholdet i disse), avtalemaler som Egreement fra tid til annen tilbyr innenfor rammene for Tjenesten, eller tiltak som gjøres gjennom bruk av Tjenesten;

   3. følgeskader slik som konsekvensene av de anbud, filer eller lignende som Kunden benytter Tjenesten til, eller indirekte skader slik som tap av data, tap av fortjeneste eller goodwill eller forventede besparelser, tap på grunn av driftsavbrudd, Kundens eventuelle ansvar overfor tredjepart eller indirekte tap av enhver art;

   4. tjenester eller systemer som leveres av tredjepart, slik som internett-tilkobling eller systemer som Tjenesten integreres med, eller koblinger mellom Tjenesten og disse; eller

   5. at Tjenesten på noen måte er feil eller uegnet for Kundens virksomhet eller Tjenestens hensiktsmessighet for øvrig.

  2. Skade eller tap som oppstår i andre tilfeller, erstattes ikke av Egreement hvis Kunden har opptrådt uforsvarlig eller uaktsomt (herunder hvis Kunden har brukt Tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende instruksjoner fra Egreement). Egreement er ikke i noe tilfelle ansvarlig for feil, skade eller krav som overstiger den prisen som Kunden har betalt for Tjenesten i løpet av den foregående 12-månedersperioden.

  3. Egreement er ikke ansvarlig for skade med mindre Kunden skriftlig melder fra til Egreement innen rimelig tid fra Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den faktiske skaden eller tapet, men aldri senere enn 6 (seks) måneder fra det tidspunktet da skaden inntraff.

  4. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at de foretak og/eller personer som Kunden inngår avtale med gjennom bruk av Tjenesten, har fullmakt til å inngå den aktuelle avtalen. Dersom det oppstår uenighet mellom Kunden og Kundens samarbeidspartner i forbindelse med en avtale som er inngått gjennom Tjenesten, har Egreement ikke noe ansvar med hensyn til denne konflikten. Egreement kan likevel selvfølgelig hjelpe Kunden med å finne informasjon som er tilgjengelig gjennom Tjenesten.

 12. Force majeure

  1. Hver av Partene skal være fri for erstatningsansvar for unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse etter denne Avtalen i den utstrekning oppfyllelsen hindres av en omstendighet som ligger utenfor Partens kontroll, f.eks. internettbegrensning eller treg oppkobling, strømbrudd, nettverksinntrengning, lovbestemmelse, pandemi, arbeidskonflikter, bortfall av kommunikasjon, mobilisering eller innkalling til militæret av større omfang, forordninger, rasjonering av drivstoff, varer eller energi, samt feil og forsinkelser i leveranser fra underleverandører som skyldes omstendigheter utenfor Partens kontroll, forutsatt at den andre Parten omgående varsles om dette.

  2. Partene har rett til å heve Avtalen dersom force majeure-situasjonen varer eller åpenbart kommer til å vare i mer enn 60 (seksti) dager.

 13. Diverse bestemmelser

  1. Egreement kan til enhver tid endre Vilkårene, Tjenesten og prisene for denne, samt innholdet på Nettstedet. Kunden vil bli informert om vesentlige endringer av Vilkårene ved innlogging på Tjenesten via Nettstedet. Endringer trer i kraft 30 (tretti) dager etter at Kunden har blitt informert om slik endring. Dette gjelder imidlertid ikke om endringen skyldes endringer i lovgivningen eller vedtak fra myndighetene som innebærer at endringen må gjelde omgående.

  2. Avtalen kan ikke overdras til en tredjeperson uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre Parten. Egreement har likevel rett til å overdra Avtalen til en tredjeperson dersom det skjer i forbindelse med overdragelse av Egreements virksomhet eller del av denne. Egreement har også rett til å overdra Avtalen til selskap innenfor samme konsern som Egreement.

  3. Egreement kan overdra eller overføre sine rettigheter eller plikter i henhold til Avtalen uten Kundens skriftlige forhåndssamtykke.

  4. Egreement publiserer meldinger i henhold til disse Vilkårene via Nettstedet.
 14. Lovvalg og tvisteløsning

  1. Avtalen, inklusive Vilkårene, skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett.

  2. Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal endelig avgjøres ved voldgift ved Oslo Chamber of Commerce (OCC).

  3. Reglene for forenklet voldgift skal gjelde, med mindre OCC på grunnlag av sakens kompleksitet, tvistegjenstandens verdi og øvrige omstendigheter bestemmer at voldgiftsreglene til OCC skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal OCC også avgjøre om voldgiftsdomstolen skal bestå av én eller tre voldgiftsdommere.

  4. Voldgiftssaken skal føres i Oslo, Norge. Språket skal være norsk. All informasjon og dokumentasjon som fremkommer, fremlegges eller utstedes under slike forhandlinger, samt alle avgjørelser og voldgiftsdommer skal behandles strengt konfidensielt og ikke benyttes for noe annet formål enn den aktuelle voldgiften eller håndhevingen av en slik avgjørelse eller voldgiftsdom.

  5. Uavhengig av ovenstående skal Egreement alltid ha rett til å søke om betalingsordre eller anlegge sak om manglende betaling ved de alminnelige domstoler.Disse vilkårene er fastsatt av Egreement den 18 januar 2021.