< Säkerhet och integritet

Är avtalen verkligen juridiskt bindande?

Avtal elektroniskt undertecknade i Egreements tjänst med e-ID (BankID, Mobilt BankID) är juridiskt bindande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 då de uppfyller Artikel 26 krav med avseende på avancerade elektroniska underskrifter.

En avancerad elektronisk underskrift ska uppfylla följande krav:

Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.

Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.

Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.

Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

Relaterade frågor